Integritetspolicy


Integritetspolicy

City Finans Stockholm AB (”City Finans”) arbetar primärt mot företag och hanterar endast i undantagsfall konsumentfordringar. City Finans är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för inkassoverksamheten.

För att sammanfatta så har vi denna integritetspolicy för att:

Förklara hur vi samlar in, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter;

Säkerställa att du förstår vilken information som vi behandlar;

Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Rättslig grund, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om våra slutkunder, dvs. gäldenärerna, från våra kunder, dvs. borgenärerna. Personuppgifter om gäldenärer innefattar, om konsumenter, namn, adress, eventuell enskild firma samt person- eller organisationsnummer. Personuppgifter om gäldenärer innefattar, om juridiska personer, kontaktperson till bolaget.

Personuppgifter om våra kunder innefattar, om enskild firma, information om organisationsnummer och adressuppgifter. Om borgenären är en juridisk person innefattar uppgifterna information om namn, personnummer, telefonnummer och e-post till respektive företrädare för bolaget. Utöver de uppgifter som våra kunder själva lämnar till oss, eller som vi samlar in från våra kunder utifrån hur de använder våra tjänster kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part, till exempel uppgifter om kreditvärdighet från upplysningsföretag för att bedöma slutkundernas kreditvärdighet.

Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera våra tjänster, för att kommunicera med kunder och slutkunder för ändamål relaterade till tjänsterna, säkerställa korrekta och fullständiga kontaktuppgifter om gäldenärens identitet för att förhindra gäldenärsförväxling i enlighet med inkassolagen samt följa penningtvättslagen i syfte att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet om verkliga huvudmän i juridiska personer. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal samt för att fullgöra rättslig förpliktelse.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

City Finans kan komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer och affärspartners som vi samarbetar med. Vi kan då och då komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla kunddata och bidra till att leverera våra tjänster.

City Finans kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brot t). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter gallras senast sex månader efter det att ett inkassoärende har avslutats och kan komma att sparas efter ovan nämnd om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land för det fall de av City Finans anlitade tjänsteleverantörerna eller affärspartners i sin tur anlitar underleverantör för utförande av personuppgiftsbehandling. Våra tjänsteleverantörer och affärspartners kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av City Finans. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att City Finans begränsar eller raderar dina personuppgifter eller rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av City Finans i ett allmänt maskinläsbart format. Du har i vissa fall även rätt att få dina personuppgifter som behandlas överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar den vi tillhandahåller (rätten till dataportabilitet). Vänligen notera att rätten till dataportabilitet enbart gäller i de fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under rubriken ”Bolagsinformation” nedan.

Rätten att inge klagomål

Efter det att Dataskyddsförordningen träder i kraft kan du om du anser att City Finans behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se .

Ändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om City Finans genomför ändringarna som är av väsentlig betydelse kommer du att informeras innan ändringar börjar gälla. Uppdateringar av policyn publiceras på City Finans webbplats.

Bolagsinformation

City Finans Stockholm AB, Wedavägen 4B, 152 42 Södertälje

Org nr. 556964-6267

E-post: info@cityfinans.nu

Tel: 08-546 61 777